ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

О Г Л А С
За доделување 11(единаесет) стипендии на талентирани ученици
од општинските основни училишта на Општина Гази Баба за учебната 2019/20

О Г Л А С
За доделување 11(единаесет) стипендии на ученици спортисти
од општинските основни училишта на општина Гази Баба за учебната 2019/20