ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Дисеминација на обука за користење на дигитални ресурси за учење

На 16.01.2016 година  во рамките на стручниот актив за одделенска настава од страна на одделенските наставнички Славица Мојсовска и Благица Секуловска беше одржана Дисеминација на обука за користење на дигитални ресурси за учење.
Цел на оваа дисеминација беше да се запознаат наставниците со примена и можност за користење на дигитални ресурси и технологии за учење на мајчин јазик и математика со користење на ресурсите од дигиталната библиотека од Проектот „Со читање до лидерство“.
Мултимедија: 
Активности: