ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Посета на Музејот на револуционерна борба

На ден 22.02.2017 учениците од 7а, 8а  и 8б и учениците од секцијата на млади историчари го посетија Музејот на револуционерна борба  со одговорниот наставник Лорета Станковиќ и Јадранка Миленковска. Целта на посетата на музејот беше учениците да добијат поконкренти информации за националната историја на македонскиот народ. Учениците ги разгледаа восочните фигури на познатите македонски револуционери  и преродбеници кои се бореа за македонската кауза, ликовните поставки со мотиви од македонската револуционерна борба од 19 и 20 век.

Мултимедија: 
Активности: