ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Приредба за прием на првачиња - 2

Недела на детето - 2018, во ООУ „Г. Прличев“, ја одбележавме со приемот на првачиња, во Детска организација. По тој повод реализиравме манифестација, во нивна чест, со учениците од одделенска настава. Упатувам посебна благодарност до родителите на првачињата и на родителите на децата - учесници, што не посетија. A на првачињата -  успешни училишни и безгрижни детски денови! 

Одговорна и реализатор на приредбата -  
Одд. наставник, 
Христина Јанева
Мултимедија: 
Активности: