ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Уредување на училишниот двор

На 18.03.2019 е извршено сезонско, партерно уредување на училишниот двор, со почеток на пролетта, со засадување на Бела детелина. Во реализација на ЕКО ТИМ: наставници - Петрушевски Јордан, Миновска Тереза, Јанева Христина и ученици од одделенска настава.
Мултимедија: 
Активности: