ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Тема за Актив на јазично-општествени предмети

Тема за Актив на јазично-општествени предмети:

СОСТАВУВАЊЕ ТЕСТОВИ

Понеделник, 13 мај 2019 г.

 

Беше реализирана стручна тема за стручен актив од наставниците по македонски јазик: Татјана Силјаноска Гочкова и Љупчо Јордановски под наслов ,,Составување тестови”.

Беше истакнато дека Правописот на македонскиот литературен јазик со најновите измени е издаден 2015 г. Тој се состои од дванаесет дела. Во XIX дел има правила за негова примена при составување тестови и при оформување на прашања и задачи со повеќе одговори во него. Точно определено е кога тие се пишуваат со голема или мала почетна буква, во кој шрифт (фонт) треба да се пишуваат и на крајот од одговорите кој интерпукциски знак треба да се примени или да не се примени.

Мултимедија: 
Активности: