ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Приемни денови за учебната 2017/18 година

Реден број

Одд.

Наставник

Наставен предмет

Приемен ден

Време и час

1.

Iа

Христина Јанева

одделенска настава

петок

07:00-07:30

2.

Iб

Пандорка Јовчевска

одделенска настава

среда

07:00-07:30

3.

 

Николета Нестор

одделенска настава

понеделник

12:00-13:00

4.

IIа

Славица Мојсоска

одделенска настава

вторник

14:15-15:15

5.

IIа

Сузана А.Димовска

одделенска настава

вторник

14:15-15:15

6.

IIIа

Благица Секуловска

одделенска настава

среда

четврток

15:30-17:00

07:30-08:00

7.

IIIа

Ленка Пешевска

одделенска настава

среда

четврток

15:30-17:00

07:30-08:00

8.

IIIб

Драган Печевски

одделенска настава

вторник

четврток

15:30-17:00

07:30-08:00

9.

IIIб

Валентина Славковска

одделенска настава

вторник

четврток

15:30-17:00

07:30-08:00

10.

IVа

Лили Подолешева

(Билјана Кузевска)

одделенска настава

вторник

12:45-13:15

11.

IVб

Ива Количев

одделенска настава

вторник

12:45-13:15

12.

Vа

Соња М.Тоточевска

одделенска настава

четврток

08:30-09:30

13.

Vб

Светлана Николовска

одделенска настава

среда

четврток

12:45-13:15

14.

 

Јосиф Шапкалиевски

англиски јазик

среда

11:00-12:00

 15.

VIа

Лилјана Петровска

математика

вторник

четврток

10:30-11:20

09:30-10:30

16.

VIб

Лорета Станковиќ

историја

вторник

среда

10:30-11:00

08:20-09:20

17.

VIIа

Татјана Силјаноска - Гочкова

македонски јазик

среда

09:25-10:25

18.

VIIIа

Фросина Димитровска

англиски јазик

вторник

07:30-08:00

19.

VIIIб

Љупчо Јордановски

македонски јазик

среда

11:20-12:00

20.

IX а

Љубинка Стоименова

билогија, хемија

понеделник

11:00-12:00

21.

IXб

Славујка Јовановска

музичко образование

среда

12:05-12:45

22.

 

Христијан Христовски

физичко образование

среда

четврток

10:00-10:40

10:00-10:40

23.

 

Тереза Блажевска

германски јазик

среда

09:30-10:00

24.

 

Мартина Христова

математика,физика

вторник

11:10-11:40

25.

 

Татјана Спасовска Јаневска

информатика

петок

13:30-14:00

26.

 

Јулијана Никовска Пешевска

ликовно образование

петок

08:45-9:25

27.

 

Виолета Миновска

техничко образование

петок

11:10-11:50

28.

 

Даниела Ристевска

етика на религиите

понеделник

13:30-14:00

29.

 

Тоше Столески

географија

вторник

09:45-10:25

30.

 

Марија Димитрова

природни науки

вторник

08:00-08:30