ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Заедничка грижа


Проектот ,, Заедничка грижа за правилно насочување на учениците“- Родителот е наставник
Проектот ,, Заедничка грижа за правилно насочување на учениците“ има за цел зајакнување на врската ,,родител-ученик-наставник“ преку која ќе се овозможи јакнење на воспитната компонента во воспитно-образовниот процес во основното образование.
 Оваа цел нашето училиште ја постигнува преку реализација на низа заеднички активност.

 

Посета на мелничко - пекарскиот комплекс „Фурна Диме“

Акција за генерално чистење на општината Гази Баба

Одбележување на ДЕТСКА НЕДЕЛА 2019

Едукација, интеракција и реализација „Чиста Вода за Нашите Деца“

Денот на пролетта и екологијата

Штедење и истражување

Посета на Фурна „Диме“

Лична хигиена и здрава исхрана

Орална профилакса - ИТОП

Страници