Безбедност при користење на интернет

На ден 16.03.2015 год. во рамките на проектот и во улога на наставник предавање на тема: "Безбедност при користење на интернет“ одржа родителот Јасминка Котевска. Беа опфатени учениците од 8а, 9а и 9б одделение.