Орална профилакса - ИТОП

На ден 16.03.2015 год. родителот Д-р Иван Илиев на учениците од 7а и 7б, одржа едукативно предавање на тема: "Значењето на денталниот плак во појава на најфреквентните заболувања во човештвото- кариес и парадонтопатија и нивната превентива“. Предавањето беше проследено со индивидуален трениг за орална профилакса - ИТОП.

Активности: