Посета на Фурна „Диме“

Во рамките на Проектот ,,Заедничка грижа за правилно насочување на учениците“ на ден 20.10.2016год. по покана на родителите Јулијана и Љупчо  Крстевски, учениците од  второ а и б одделение го посетија мелничко - пекарскиот комплекс „Фурна Диме“, каде се запознаа со начинот на преработка на жито и производството  на леб, бели печива и слаткарски производи.