Штедење и истражување

Во рамките на Проектот "Заедничка грижа за правилно насочување на учениците" во соработка со родителот Билјана Степанулеска Поцевска - родител од 3б одделение на ден 06.10.2017год. беше одржано предавање на тема: "Штедење и истражување" од страна на стручни лица од НЛБ Тутунска Банка. На предавањето учествуваа учениците од 3а и 3б одделение и истото беше проследено со голем интерес и внимание.