8 милијарди жители на планетата Земја

По повод 8 милијарди жители на планетата Земја, ученици од 9а и 9б одделение заедно со наставникот по географија на географската секција изработија проект за одбележување на овој битен момент.

За да се зголеми населението во светот од 7 милијарди на 8 милијарди жители беа потребни 12 години.

Активности: