ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ!

Реновирање на соблекувалните во училишната спортска сала.
Активности: