Час во природа

Учениците од 1б одделение заедно со одделенската наставничка Пандорка Јовчевска на час во природа.