Генерација 2014-2023

Ученици со континуиран одличен успех и примерно поведение.

Првенец на генерација Саша Исјановски


 

Активности: