Приредба

Нашата вчерашна мала манифестација по повод Прием на првачињата во Детска организација, во рамки на Недела на детето (01 - 09.10.2023). Беше подготвена со ученици од IIа и  IIб одд. како и ученици од VII, VIII и XIX одд.
Уживајте во приредбата.
Одделенски наставници: Христина Јанева и Пандорка Јовчевска.


 

Активности: