Со љубов твориме

 

На ден 15.03.2024 год. во кабинетет по ликовно образование на Општинското основно училиште „Григор Прличев” се реализираше втората заедничка МИО активност помеѓу нашето училиште и училиштето „Кирил и Методиј” како наше партнер училиште со подрачното училиште во Страчинци. Во активноста беа вклучени ученици од двете училишта. Тие ги покажаа своите ликовни таленти и способности во своите творби по повод патрониот празник на училиштето на тема „Со љубов твориме”. Прекрасните творби на учениците по повод патрониот празник ќе бидат изложени на пано во училишниот хол.


 

Активности: