ОБУКИ ПО ПРВА ПОМОШ!

Во текот на месец април волонтерите од Црвен крст ќе одржуваат континуирани обуки во нашето училиште.
"Добар спасувач е жив спасувач"

 
Активности: