ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Натпревари и награди по биологија и хемија

На регионалниот  натпревар по Биологија кој се одржа на 9 април 2022 год спроведен онлајн земаа учество следниве ученици под менторство на наставничкатаЉУБИНКА СТОИМЕНОВА

Од СЕДМО одделение

Марко Јован Почевски - освои II место и му беше доделена диплома

Леа Стојмановска - освои III место и и беше доделена диплома

Стефан Петров - освои III место и му беше доделена диплома

Михаил Цветкоски - освои III место и му беше доделена диплома

Илина Кировска - освои IV место и и беше доделена пофалница

Од ОСМО одделение

Саша Исјановски - освои II место и му беше доделена диплома

Ана Кољачкова - освои III место и и беше доделена диплома

Тамара Лазаровска - освои III место и и беше доделена диплома

Од ДЕВЕТТО одделение

Антонина Миланова - освои III место и и беше доделена диплома

Марија Недановска - освои III место и и беше доделена диплома

Бојан Каралиоски - освои III место и му беше доделена диплома

Матеа Костадинова - освои III место и  беше доделена диплома

Славица Мојсова - освои IV место и и беше доделена диплома

На државниот натпревар по Биологија кој се одржа на 21 мај на  2022 год спроведен ПМФ земаа учество следниве ученици под менторство на наставничката ЉУБИНКА СТОИМЕНОВА и ги освоија следниве награди

САША ИСЈАНОВСКИ - освои III место и му беше доделена диплома

МАРКО ЈОВАН ПОЧЕВСКИ - освои III место и му беше доделена диплома

На државниот натпревар по Хемија кој се одржа на 27 мај на  2022 год во организација на сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија под менторство на наставничката ЉУБИНКА СТОИМЕНОВА

ВИКТОР МИЛЕНКОВСКИ освои III место и му беше доделена диплома

Активности: