Листа на слободни изборни предмети

Листа на слободни изборни предмети за учебната 2022-2023 година
за учениците од IV и V одделение
 
1.Прва категорија – изборни предмети за проширување/продлабочување на знаењата од задолжителните предмети
 • Ликовно образование
 • Техничко образование и информатика
 • Математика
2. Втора категорија- изборни предмети за поддршка на интересите на учениците кои не се дел од наставните предмети
 • Фотографија
 • Театарски работилници
 • Моделарство
3.Трета категорија – изборни предмети за поддршка на личниот и социјалниот развој на учениците
 • Разрешување на конфликти
 • Мултикултурни работилници
 • Финансиска писменост
4. Четврта категорија - изборни предмети од спортско-рекреативен карактер
 • Кошарка
 • Фудбал
 • Ракомет