Патот до успехот

 

“ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ“

преку настава која поттикнува креативност, здрав развој и учење

 

Наставата се изведува во мали паралелки, што овозможува повисок квалитет во наставата, на македонски јазик од одделенски и предметни наставници

 

Воспитно-образовниот процес

се одвива во две смени,

од 07:30 до 12:55 и од 13:00 до 18:25,

од 02.09.2013 до 31.08.2014