Мисија

НАШАТА МИСИЈА

Нашето училиште е организирана средина во која во услови на пријатна училишна клима на отвореност, меѓусебно разбирање и поддршка активно соработуваат учениците, вработените и родителите и овозможува квалитетна настава за сите ученици без разлика на етничка и полова припадност.