Визија

НАШАТА ВИЗИЈА

Модерно училиште со современа активна настава во кое секој поединец ќе се соочи со предизвиците и ќе се охрабри да го достигне својот полн потенцијал.

Училиште во кое учениците стануваат индивидуи кои се сигурни во себе, мотивирани и богати со знаења и вештини кои ќе претставуваат база за понатамошна лична надградба.