Информации од јавен карактер


Службено лице определено за посредување со информации од јавен карактер:

Милка Давчевска

Контакт информации:

телефон: + 389 2 5126 834