Пријавување на насилство


Контакт лице во училиштето за пријавување на насилство:
Катерина Натева-Теова - психолог
телефон за контакт: 078/281-229
Заменик контакт лице во училиштето за пријавување на насилство
ЕленаТрипуновска-Максимовска-педагог
телефон за контакт: 078/281-229